[epsi-coord] The judge has decided... no objections to publishing maps with all road (NWB)..

Tom Kronenburg Tom.Kronenburg at zenc.nl
Thu Dec 15 08:54:02 GMT 2011


http://blog.openstreetmap.nl/index.php/2011/12/14/de-eindbaas-is-verslagen-o/

Dear Marc, Hans,

Could either one of you write up a small report on this case? The poignant point is in  paragraph 36.

 De beantwoording van de vraag of het toestaan van hergebruik van het NWB al dan niet een economische activiteit is waarop de Aanwijzingen, de Besluiten en de toekomstige Wet Markt en Overheid van toepassing zijn, leent zich, gelet op de complexiteit hiervan, niet voor een procedure als de onderhavige. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat aan de Aanwijzingen en Besluiten niet de waarde toekomt die verzoekster daaraan gehecht wenst te zien, omdat de daarin vervatte instructies zich richten tot ambtenaren en in zoverre alleen interne werking hebben. Voor zover al met verzoekster moet worden aangenomen dat het toestaan van hergebruik van het NWB als een economische activiteit moet worden aangemerkt waarop de toekomstige Wet Markt en Overheid van toepassing is, stelt de voorzieningenrechter vast dat artikel 25i, tweede lid, onder b, van die wet voorziet in een uitzondering op de in artikel 25i, eerste lid, van die wet neergelegde hoofdregel dat een bestuursorgaan dat economische activiteiten verricht de integrale kosten daarvan aan afnemers in rekening dient te brengen. Volgens eerstgenoemde bepaling geldt de hoofdregel niet indien – kort gezegd – de economische activiteiten inhouden het verstrekken van gegevens die het bestuursorgaan heeft verkregen in het kader van de uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheden. Aangezien, zoals hiervoor reeds is overwogen, verweerder de informatie zoals neergelegd in het NWB heeft verkregen in het kader van de uitoefening van zijn publieke taak, lijkt de uitzondering hier van toepassing en bestaat voor verweerder niet de verplichting de integrale kosten voor hergebruik van het NWB bij afnemers in rekening te brengen.

Greets, Tom

Tom Kronenburg

Zenc | Focus op oplossingen
Alexanderstraat 18
2514 JM Den Haag
KvK:  27190312
Tel:  +31 70 3626944 of +31 6 55778353
Fax:  +31 70 3921835

tom.kronenburg at zenc.nl<mailto:tom.kronenburg at zenc.nl>
www.zenc.nl<http://www.zenc.nl/>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/mailman/private/epsi-coord/attachments/20111215/91b49594/attachment.htm>


More information about the epsi-coord mailing list