[Okfn-ir] My interests

Samira Niknami samiraster at gmail.com
Sat Jun 14 06:02:21 UTC 2014


 به نظر من خوب است با در نظر گرفتن اولویت به همه زمینه هایی که بابک مطرح
کرد، پرداخته شود. من فکر می کنم اگر ابتدا و شروع کارمان معرفی جنبه های
مختلف فعالیت گروه و مفاهیم «اوپن نالج» و «اوپن دیتا» به مخاطب فارسی زبان
باشد، بهتر است. بعد هم پرداختن به اطلاعاتی که دولت آزاد کرده، طبقه بندی این
اطلاعات و معرفی زمینه های تحقیق و پژوهش مرتبط (زمینه های استفاده بالقوه از
اطلاعات آزاد شده) به نظرم حوزه جذابی است. معرفی پروژه های ایرانی غیردولتی
که به نحوی به دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط می شوند، از دیگر علاقمندی های من
است.علاوه بر این، می توانم در به روز کردن وبلاگ هم کمک کنم.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-ir/attachments/20140614/0d51f85f/attachment-0002.html>


More information about the okfn-ir mailing list