[okfn-cz] Fwd: CAGI se aktivně podílí na tvorbě GeoInfoStrategie ČR

Honza Cibulka honza at datastory.cz
Fri Jun 28 09:05:05 UTC 2013


Ja to planuju.

--

S pozdravem

Jan Cibulka

http://datastory.cz
tel: 776 307 158

On 28. 6. 2013, at 10:51, Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> wrote:

> Zdravím,
>
> jede někdo na seminář o národní geo-info strategii do Olomouce?
>
> Myslím, že by bylo fajn tam být a trochu zahrát na "otevřenou" notu.
>
> Jáchym
>
>
> -------- Původní zpráva --------
> Předmět:  CAGI se aktivně podílí na tvorbě GeoInfoStrategie ČR
> Datum:  Fri, 28 Jun 2013 10:06:13 +0200
> Od:  Karel Janečka <kjanecka at cagi.cz>
> Komu:  jachym.cepicky at gmail.com
>
>
>
> Vá¾ení pøátelé, èlenové CAGI,
>
> jak jsme vás ji¾ informovali, na¹e organizace se aktivnì zapojila do
> projektu zpracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové
> informace v Èeské republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie).
>
> Ve¹keré podrobnoti projektu najdete na na www.geoinfostrategie.gov.cz
> <http://www.geoinfostrategie.gov.cz>.
>
> CAGI vyu¾ila své mo¾nosti, a na základì hlasování svého pøedsednictva,
> delegovala do týmu konzultantù GeoInfoStrategie dva své
> zástupce-konzultanty. Jsou jimi Karel Janeèka a Josef Hava¹.
>
> Cílem konzultantù je formulovat námìty na GeoInfoStrategii ÈR z pohledu
> profesní a podnikatelské sféry.
>
> Na základì prvních vstupù byly prvotní návrhy ji¾ zaslány na
> Ministerstvo vnitra ÈR paní RNDr. Evì Kubátové (koordinátorka projektu
> GeoInfoStrategie). Vzhledem k tomu, ¾e v øídícím a realizaèním týmu
> GeoInfoStrategie jsou i na¹i významní èlenové delegováni jejich
> zamìstnavateli, dává to na¹í asociaci zajímavou mo¾nost jak aktivnì
> pøispìt do tohoto projektu:
>
> V øídícím výboru pracuje :
>
> * Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ÈÚZK),
>
> V realizaèním týmu :
>
> * Doc. Dr. Ing. Jiøí Horák V©B –TUO
> * Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ÈÚZK)
> * Mgr. Jiøí Ètyroký, URHMP
> * Doc. Ing. Václav Èada, CSc. (ZÈU)
>
> V následujících dnech bychom na toto téma rádi otevøeli diskusní forum,
> abychom pøípadnì roz¹íøíli nebo upøesnili okruh témat, které jsou
> z pohledu èlenù CAGI dùle¾ité pro GeoInfoStrategii ÈR.
>
> Prosíme o zasílání námìtù a pøipomínek k GeoInfoStrategii na adresu:
> *geoinfostrategie at cagi.cz*
>
> V závìru nám rovnì¾ dovolte pozvat Vás na dva semináøe, které se konají
> v rámci GeoInfoStrategie a na kterých je mo¾né uplatnit své po¾adavky na
> geoinformaèní strategii ÈR:
>
> * Konkurenceschopnost, vzdìlávání a legislativa v oblasti prostorových
>  informací a slu¾eb v Èeské republice, Olomouc, 3. èervence 2013
>  (více informací o semináøi na stránkách CAGI),
> * Plzeò, 4. záøí 2013 - více informací o semináøi bude publikováno na
>  stránkách CAGI v prùbìhu srpna 2013
>
>
> Za konzultaèní tým
>
> Karel Janeèka a Josef Hava¹
>
>
>
> _______________________________________________
> okfn-cz mailing list
> okfn-cz at lists.okfn.org
> http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz
> Unsubscribe: http://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz
More information about the okfn-cz mailing list