[okfn-cz] Fwd: CAGI se aktivně podílí na tvorbě GeoInfoStrategie ČR

Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com
Fri Jun 28 08:35:44 UTC 2013


Zdravím,

jede někdo na seminář o národní geo-info strategii do Olomouce?

Myslím, že by bylo fajn tam být a trochu zahrát na "otevřenou" notu.

Jáchym


-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	CAGI se aktivně podílí na tvorbě GeoInfoStrategie ČR
Datum: 	Fri, 28 Jun 2013 10:06:13 +0200
Od: 	Karel Janečka <kjanecka at cagi.cz>
Komu: 	jachym.cepicky at gmail.comVá¾ení pøátelé, èlenové CAGI,

jak jsme vás ji¾ informovali, na¹e organizace se aktivnì zapojila do
projektu zpracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové
informace v Èeské republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie).

Ve¹keré podrobnoti projektu najdete na na www.geoinfostrategie.gov.cz
<http://www.geoinfostrategie.gov.cz>.

CAGI vyu¾ila své mo¾nosti, a na základì hlasování svého pøedsednictva,
delegovala do týmu konzultantù GeoInfoStrategie dva své
zástupce-konzultanty. Jsou jimi Karel Janeèka a Josef Hava¹.

Cílem konzultantù je formulovat námìty na GeoInfoStrategii ÈR z pohledu
profesní a podnikatelské sféry.

Na základì prvních vstupù byly prvotní návrhy ji¾ zaslány na
Ministerstvo vnitra ÈR paní RNDr. Evì Kubátové (koordinátorka projektu
GeoInfoStrategie). Vzhledem k tomu, ¾e v øídícím a realizaèním týmu
GeoInfoStrategie jsou i na¹i významní èlenové delegováni jejich
zamìstnavateli, dává to na¹í asociaci zajímavou mo¾nost jak aktivnì
pøispìt do tohoto projektu:

V øídícím výboru pracuje :

 * Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ÈÚZK),

V realizaèním týmu :

 * Doc. Dr. Ing. Jiøí Horák V©B –TUO
 * Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ÈÚZK)
 * Mgr. Jiøí Ètyroký, URHMP
 * Doc. Ing. Václav Èada, CSc. (ZÈU)

V následujících dnech bychom na toto téma rádi otevøeli diskusní forum,
abychom pøípadnì roz¹íøíli nebo upøesnili okruh témat, které jsou
z pohledu èlenù CAGI dùle¾ité pro GeoInfoStrategii ÈR.

Prosíme o zasílání námìtù a pøipomínek k GeoInfoStrategii na adresu:
*geoinfostrategie at cagi.cz*

V závìru nám rovnì¾ dovolte pozvat Vás na dva semináøe, které se konají
v rámci GeoInfoStrategie a na kterých je mo¾né uplatnit své po¾adavky na
geoinformaèní strategii ÈR:

 * Konkurenceschopnost, vzdìlávání a legislativa v oblasti prostorových
  informací a slu¾eb v Èeské republice, Olomouc, 3. èervence 2013
  (více informací o semináøi na stránkách CAGI),
 * Plzeò, 4. záøí 2013 - více informací o semináøi bude publikováno na
  stránkách CAGI v prùbìhu srpna 2013


Za konzultaèní tým

Karel Janeèka a Josef Hava¹-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20130628/90f7678c/attachment.sig>


More information about the okfn-cz mailing list